Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του E-Services

Αργά το απόγευμα της Παρασκευής, η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ ΑΕ) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για την «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών – (e-Services)». Εγκρίνονται 3.103 προτάσεις σε σύνολο 6.110 υποβληθεισών προτάσεων. 

Κατά την φάση της αξιολόγησης, ο προϋπολογισμός της δράσης αυξήθηκε στα 60.000.000€ από 17.000.000€ που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Έτσι, από τις 6.110 προτάσεις που υποβλήθηκαν, οι 3.103 κρίθηκαν επιλέξιμες προς χρηματοδότησης, οι 2.035 χαρακτηρίζονται ως Επιλαχούσες και 972 απορρίφθηκαν.

Στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ΚτΠ ΑΕ τονίζεται ότι οι συνημμένες καταστάσεις αποτελούν συνοπτική απεικόνιση των αποτελεσμάτων, προς αρχική ενημέρωση των επιχειρήσεων. Η ΚτΠ ΑΕ θα προβεί εντός των προσεχών ημερών σε αποστολή:

  • αναλυτικών πινάκων εγκεκριμένου Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου και αναλυτικής βαθμολογίας που αφορά στα εγκεκριμένα έργα
  • αναλυτικών πινάκων εγκεκριμένου Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου και αναλυτικής βαθμολογίας που αφορά στις επιλαχούσες επιχειρήσεις 
  • πινάκων με τις αναλυτικές αιτιολογίες απόρριψης που αφορά στα απορριφθέντα έργα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚτΠ ΑΕ, οι επιχειρήσεις που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα επανεξέτασης, εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσης τους από την ΚτΠ ΑΕ.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους πίνακες των προτάσεων που εγκρίθηκαν, που απορρίφθηκαν και των επιλαχουσών από τους συνδέσμους που ακολουθούν.

Εγκεκριμένες Προτάσεις

Επιλαχούσες Προτάσεις

Απορριφθείσεις Προτάσεις

 

we are hiring
Follow us on Google+