Παράταση προθεσμίας υλοποίησης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου, για το πρόγραμμα E-Services

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης του Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου των Εγκεκριμένων Έργων στο πλαίσιο της Δράσης E-Services μέχρι και τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2009.

Η παράταση κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των πολύ στενών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων από πλευράς των επιχειρήσεων και ανακοινώνεται άμεσα από την ΚτΠ ΑΕ μετά από την σημερινή έγκριση της από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά στην προθεσμία διενέργειας των απαιτούμενων προμηθειών/ εξοφλήσεις δαπανών (η οποία αρχικά είχε τεθεί στις 31.12.2008).

Η προθεσμία:
- της επίσηµης ανακοίνωσης της έναρξης παροχής της υπηρεσίας και
- της υποβολής της προβλεπόμενης Έκθεσης Ολοκλήρωσης προς την ΚτΠ Α.Ε,
η οποία έχει οριστεί στις 28.02.2009, δεν μεταβάλλεται.


we are hiring
Follow us on Google+