Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Προγράμματος e-Services

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 16.02.2009 έληξε η προθεσμία διενέργειας των απαιτούμενων δαπανών των εγκεκριμένων έργων και των εξοφλήσεων τους. Η προθεσμία υποβολής της προβλεπόμενης Έκθεσης Ολοκλήρωσης και του συνοδευτικού τεκμηριωτικού υλικού παρατείνεται μέχρι τις 16.03.2009.

Ο μηχανισμός ηλεκτρονικής υποβολής των Εκθέσεων Ολοκλήρωσης θα είναι διαθέσιμος από την 01/03/2009 έως και τις 16/03/2009. Εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος, η επιχείρηση υποχρεούται να στείλει και το έντυπο τεκμηριωτικό υλικό το οποίο θα συνοδεύει την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη Έκθεση Ολοκλήρωσης. Στα Σχετικά Αρχεία παρακάτω επισυνάπτεται αρχείο με τη λίστα έντυπου συνοδευτικού υλικού – δικαιολογητικών που οφείλει η επιχείρηση να αποστείλει στην ΚτΠ Α.Ε.

Αναλυτικές Οδηγίες για:

-        την υποβολή των εκθέσεων Ολοκλήρωσης και

-        του έντυπου τεκμηριωτικού υλικού

θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο της Δράσης τις επόμενες ημέρες.

Για την ενεργοποίηση της διαδικασίας πιστοποίησης ενός έργου θα πρέπει να:

-       έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική υποβολή της Έκθεσης Ολοκλήρωσης (μέσω του μηχανισμού που θα είναι διαθέσιμος το παραπάνω διάστημα) και

-      έχει υποβληθεί το σύνολο του έντυπου τεκμηριωτικού υλικού (βλ. Σχετικά Αρχεία) στα γραφεία της ΚτΠ Α.Ε. εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος.

Συνιστάται η αποφυγή  της αποστολής των έντυπων δικαιολογητικών ιδιοχείρως την τελευταία μέρα της προθεσμίας, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πολύωρη παραμονή σας στους χώρους υποδοχής της ΚτΠ Α.Ε.

Επίσης, δεδομένων ότι:

§  η διαδικασία πιστοποίησης δαπανών αναμένεται να ολοκληρωθεί σε ιδιαίτερα σύντομο χρονικό διάστημα

§  λόγω των χρονικών περιορισμών του Γ’ ΚΠΣ δεν θα είναι εφικτή καμία καταβολή επιχορήγησης  μετά τις 15.06.2009,

συνίσταται θερμά να ξεκινήσει η διαδικασία συλλογής των απαραίτητων δικαιολογητικών καταβολής της επιχορήγησης που αναφέρονται στην παράγραφο 4, σελ. 11 του Οδηγού Υλοποίησης (φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίωση μη πτώχευσης και βεβαίωση περί μη αίτησης για πτώχευση), ώστε να είναι άμεσα διαθέσιμα στην επιχείρηση, αμέσως μόλις ζητηθούν από την ΚτΠ Α.Ε.

Επισημαίνεται ότι τα εν λόγω δικαιολογητικά καταβολής της επιχορήγησης
:

§  πρέπει να είναι σε ισχύ μέχρι τις 15.06.2009

§  θα υποβληθούν σε συνέχεια της επιστολής εκκαθάρισης που αποστέλλεται στην επιχείρηση με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Προσοχή τα δικαιολογητικά καταβολής επιχορήγησης δεν πρέπει να  υποβληθούν μαζί με το τεκμηριωτικό υλικό δαπανών που θα υποβληθεί μέχρι τις 16.03.2009.

 

Πηγή: http://www.e-services.gov.gr/

we are hiring
Follow us on Google+