Υψηλές επιδόσεις της Ελλάδας στις ευρυζωνικές συνδέσεις μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. σύμφωνα

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρυζωνικές συνδέσεις κατά το 2009 στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ, η ευρυζωνική διείσδυση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3,62 μονάδες (από 13,4 σε 17,02) έναντι 4,3 μονάδων κατά το 2008. Η μείωση αυτή στην ετήσια ανάπτυξη οφείλεται αποκλειστικά στο χαμηλό ρυθμό ανάπτυξης που παρατηρήθηκε κατά το Β’ εξάμηνο 2009.

Ειδικότερα το Β’ εξάμηνο 2009 οι ευρυζωνικές συνδέσεις αυξήθηκαν κατά 113.845 γραμμές έναντι 246.820 το Α’ εξάμηνο 2009. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, η ευρυζωνική ανάπτυξη στην Ελλάδα κατά το 2009, μετρούμενη σε αύξηση ευρυζωνικών γραμμών ανά 100 κατοίκους, είναι υψηλότερη από τη μέση αντίστοιχη ανάπτυξη στην Ε.Ε. κατά το δωδεκάμηνο 7/2008 – 6/2009.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Cocom για την πορεία της ευρυζωνικότητας στην Ευρώπη, η Ελλάδα κατά το διάστημα από 30/6/2008 έως 30/6/2009, παρουσίασε την τέταρτη υψηλότερη αύξηση αριθμού ευρυζωνικών γραμμών ανά κάτοικο μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε. Ειδικότερα κατά το τελευταίο τρίμηνο, οι ευρυζωνικές συνδέσεις στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 6,8%, φτάνοντας τις 1.916.630 (διείσδυση 17,02% στον πληθυσμό), έναντι 1.794.295 (διείσδυση 15,94%) στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009. Σε απόλυτα μεγέθη, η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε 122.335 νέες ευρυζωνικές συνδέσεις  κατά τη διάρκεια του τριμήνου, έναντι 40.861 νέων συνδέσεων που σημειώθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο.

Πηγή: ΣΕΠΕ

we are hiring
Follow us on Google+