Συνεχίζεται το πρόγραμμα Digilodge για τα ξενοδοχεία

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοίνωσε τον πίνακα με τις αιτήσεις που κρίθηκαν ως «Απορριφθείσες» κατόπιν εξέτασης, ή παρέλευσης προθεσμίας υποβολής, αιτημάτων επανεξέτασης επί απορριπτέων αιτήσεων και ενημερώνει ότι ο προϋπολογισμός των απορριφθεισών αιτήσεων θα αποδεσμευτεί και θα κατανεμηθεί εκ νέου στις αντίστοιχες περιφέρειες.

Επίσης, επισημαίνεται ότι η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη ενισχυόμενων πράξεων στη Δράση «digi-lodge» παραμένει σε ισχύ μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης και σε κάθε περίπτωση, όχι περισσότερο από δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Δείτε τη διαθεσιμότητα προϋπολογισμού ανά περιφέρεια...

we are hiring
Follow us on Google+