Πρόγραμμα για την ενίσχυση των επιχειρήσεων λιανεμπορίου (Digi-Retail)

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η δράση Digi-Retail. Στο www.digi-retail.com θα βρείτε τα πάντα για το Digi-Retail (ΕΣΠΑ) που σκοπό έχει την ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου  για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.

 

Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.


Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
 • Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
 • Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου.
 • H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
 • Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.2 και 3 της ΥΑ 34704/ΕΥΣ5629 (ΦΕΚ 1418/Β/15 Ιουλίου 2009). Η Επιχείρηση μπορεί να λάβει επιχορήγηση αν κατέστη προβληματική μετά την 1η Ιουλίου 2008, συνεπεία της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.
 • H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 

  Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Digi-Retail

   

  Δείτε το site που ετοίμασε η ClickMedia ειδικά για το Digi-Retail, το www.digi-retail.com

  we are hiring
  Follow us on Google+