Ξεκινά από σήμερα 15/9/2010 η υποβολή αιτημάτων προκαταβολής για το Digi-Lodge

Η «Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ» ανακοινώνει ότι από 15/9/2010 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτημάτων και καταβολής της προκαταβολής επιχορηγήσεων στις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης digi-lodge.

Η διατιθέμενη επιχορήγηση  αντιστοιχεί σε προκαταβολή 30% επί της ψηφιακής επένδυσης κάθε τουριστικής επιχείρησης και πραγματοποιείται με σκοπό να επιταχύνει την ολοκλήρωσή της, ενόψει προετοιμασίας της επόμενης τουριστικής περιόδου.

Η ηλεκτρονική υποβολή του Αιτήματος Προκαταβολής θα γίνεται μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων της ΨΗΦΕΝ Α.Ε.

 

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν για το αίτημα προκαταβολής είναι:

  1. Αίτημα Λήψης Προκαταβολής, εκτυπωμένο κατόπιν της ηλεκτρονικής υποβολής του μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, υπογεγραμμένο εκ του νομίμου εκπροσώπου και σφραγισμένο από την επιχείρηση.
  2. Εγγυητική επιστολή προκαταβολής, σύμφωνα με τα στοιχεία που συμπληρώθηκαν κατά την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή που θα χορηγηθεί θα είναι ισόποση της εγγυητικής επιστολής.
  3. Απόδειξη είσπραξης
  4. Φορολογική ενημερότητα (για είσπραξη χρημάτων)
  5. Ασφαλιστική ενημερότητα
  6. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών
  7. Πιστοποιητικό πρωτοδικείου περί μη αίτησης για πτώχευση που να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών (3) μηνών
  8. Υπεύθυνη Δήλωση προς τις Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε. βάσει της οποίας να βεβαιώνεται ότι δεν έχει τελεστεί καμία μεταβολή στην κατάσταση της δικαιούχου επιχείρησης που επηρεάζει τα κριτήρια επιλεξιμότητας της στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης.
Τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να αποσταλούν προς την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.», εντός ενός ημερολογιακού μήνα από την επομένη της ηλεκτρονικής υποβολής.

 

we are hiring
Follow us on Google+