Ανακοινώθηκε το Digi-Retail

Ανακοινώθηκε σήμερα (19/11/2010) η τελική προκύρηξη για το πρόγραμμα Digi-Retaill. Στο www.digi-retail.com θα βρείτε τα πάντα για το Digi-Retail (ΕΣΠΑ) που σκοπό έχει την ενίσχυση Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (υφιστάμενων) που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Λιανικού Εμπορίου  για τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους και κυρίως την επέκταση του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας νέα τεχνολογικά εργαλεία.

 

Το πρόγραμμα Digi-Retail απευθύνεται σε όλες τις υφιστάμενες Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις, Εταιρικές Επιχειρήσεις (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικές Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας, Συνεταιρισμοί που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας.


Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις, για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
  • Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις του κανόνα De Minimis και η επιχείρηση ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου.
  • H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
  • H επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.

 

    Δείτε το site που ετοίμασε η ClickMedia ειδικά για το Digi-Retail, το www.digi-retail.com

    we are hiring
    Follow us on Google+