Επίσημη Έναρξη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007 - 2013)

Η βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη και των επιχειρήσεων είναι ο στόχος του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση” (ΕΣΠΑ 2007 - 2013) συνολικού προϋπολογισμού 2 δις ευρώ, στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006 - 2013. Σύμφωνα με τον Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού, Καθ. Βασίλη Ασημακόπουλο, η Ψηφιακή Στρατηγική ακολουθεί μια διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασμού νέων δράσεων. Αντί για μεμονωμένες δράσεις, σχεδιάζονται πλέον ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αποτελούνται από σύνολα δράσεων. Τα σύνολα δράσεων αποκτούν την κωδική ονομασία “νήματα δράσεων”.

Κάθε νήμα δράσεων αποτελείται από περισσότερες της μιας τεχνολογικής δράσης και έχει ένα κοινό στόχο που αναφέρεται στην πραγματική - καθημερινή ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής και του Προγράμματος “Ψηφιακή Σύγκλιση”, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής και χρηματοδοτείται από το Εθνικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καθώς και από εθνικούς πόρους, έχουν καταρχήν προσδιορισθεί 9 Νήματα Δράσεων, τα οποία με εργαλείο τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών αντιστοιχίζονται σε κρίσιμες καθημερινές διαστάσεις της ζωής των πολιτών και επιχειρήσεων. Τα 9 Νήματα λειτουργούν ολοκληρωμένα και αυτόνομα, χωρίς να επικαλύπτονται  μεταξύ τους. Αθροιζόμενα όμως όλα μαζί αντιστοιχίζονται στις καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες των πολιτών.

Ειδικότερα, τα 9 Νήματα που αντιστοιχίζονται σε στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής είναι:

1ο νήμα - Ψηφιακή Γνώση
Το συγκεκριμένο νήμα δεν αφορά μόνο σε μαθητές ή φοιτητές, αλλά και σε εργαζόμενους, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε οποιονδήποτε, είτε παράγει, είτε διαχειρίζεται είτε αναζητεί τη γνώση με ψηφιακό τρόπο.

2ο νήμα - Ψηφιακός καταναλωτής

Ενίσχυση των καταναλωτών, ώστε να μπορούν να αγοράζουν με ηλεκτρονικό τρόπο φθηνότερα και καλύτερα προϊόντα αλλά και να ενημερώνονται καλύτερα για τις επικρατούσες τιμές. Παράλληλα, περιλαμβάνονται δράσεις ηλεκτρονικού εμπορίου για επιχειρήσεις αλλά και δράσεις για ΜΚΟ και φορείς του Δημοσίου, οι οποίοι με εργαλείο τις νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλλουν στην καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτή.

3ο νήμα - Ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος
Ηλεκτρονική παρακολούθηση και συμβολή στην πρόληψη καταστροφών στο φυσικό περιβάλλον, ψηφιακές δράσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας, την παρακολούθηση της ενεργειακής απόδοσης, δράσεις για την πολιτική προστασία κλπ.

4ο νήμα - Ψηφιακή Ασφάλεια

Δράσεις για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης πολιτών και επιχειρήσεων στα νέα ψηφιακά μέσα και την ψηφιακή ασφάλεια.

5ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της Εργασίας
Δράσεις για την υποστήριξη της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, την πρόσβαση στην εργασία με αποδοτικότερο τρόπο, την αποτελεσματικότερη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν την εργασία, την προσφορά εργασίας από επιχειρήσεις αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, κ.λπ.

6ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της ποιότητας ζωής (“Ευ ζην”)
Δράσεις με τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών που συμβάλλουν στην ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό, την υγεία καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

7ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής
Δράσεις για την ενσωμάτωση μη-προνομιούχων κοινωνικών ομάδων καθώς και ομάδων πολιτών που εμφανίζουν χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην Ψηφιακή Ελλάδα. Περιλαμβάνονται, επίσης, δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή των πολιτών σε δραστηριότητες και τοπικά δρώμενα και συμβάλλουν στην ενεργοποίησή τους.

8ο νήμα - Ψηφιακή Υποστήριξη της Εξωστρέφειας
Ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας εκτός των παραδοσιακών τοπικών αγορών αλλά και εκτός των Ελληνικών συνόρων και παράλληλη ενίσχυση της δικτύωσης και της επικοινωνίας με τους Έλληνες της διασποράς.

9ο νήμα - Ψηφιακή Περιφέρεια.
Πολύ εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριμένα και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείου ανάπτυξης για την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτημάτων.

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+