Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για το digi-Lodge

Η υποβολή αιτήσεων για το digi-lodge συνεχίζεται καθώς δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός προτάσεων για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός. Η μόνη περιφέρεια που έχει καλυφθεί ο προυπολογισμός είναι η Δυτική Μακεδονία, όπου ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός ήταν μόνο 450.000€.

 

 

Δέσμευση για υποστήριξη

Θα είμαστε συνεχώς δίπλα σας!


Ένα site σήμερα δεν είναι μια απλή "κατασκευή ιστοσελίδων". Είναι η παρουσία σας στον χώρο του internet, η οποία σε πολλές περιπτώσεις ίσως να είναι σημαντικότερη και από την φυσική της παρουσία.

we are hiring
Follow us on Google+